În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanțelor anunță
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Șef, Direcția politici de reglementare a achizițiilor publice

a) Scopul general al funcției:

 • Asigurarea, monitorizarea, gestionarea și participarea la procesul de elaborare și promovare a politicii statului în domeniul achizițiilor publice, armonizarea cadrului legal existent în domeniul respectiv la Directivele Uniunii Europene și alte standardele internaționale, precum și la avizarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul achizițiilor publice.
 • Organizarea activității colaboratorilor direcției întru executarea sarcinilor de baza ale acestora în vederea realizării optime a obiectivelor stabilite conform regulamentului direcției precum și legislației ce reglementează serviciul public.

b) Sarcinile de bază ale funcției:

 • Coordonarea și participarea în procesul de elaborare și promovare a politicii statului în domeniul achizițiilor publice, inclusiv revizuirea acesteia în scopul îmbunătățirii și armonizării la Directivele Uniunii Europene și standardele internaționale;
 • Coordonarea proceselor de implementare a Acordurilor internaționale în domeniul achizițiilor publice la care Republica Moldova are calitate de membru, precum și a proceselor de aderare la alte acorduri în domeniul vizat;
 • Coordonarea și pregătirea avizelor la proiectele de acte normative ce vizează domeniul achizițiilor publice elaborate de alți actori, care potrivit cadrului legal au drept la inițiativă legislativă;
 • Asigurarea și întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea implementării Strategiilor de țară, Planurilor de acțiuni ale Guvernului și Ministerului Finanțelor, care vizează domeniul achizițiilor publice;
 • Asigurarea conducerii/managementul Direcției politici de reglementare a achizițiilor publice;

Cerinţe specifice:

 • Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economic și/sau juridic.
 • Experienţă profesională – minim 4 ani de experiență profesională în domeniu.
 • Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B2.
 • Cunoaşterea limbii ruse este un avantaj.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de șef Direcție politici de reglementare a achizițiilor publice

 • Constituţia Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.1 din 12 august 1994)
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional 
 • Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate
 • Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Legea nr.181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional 
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice
 • Hotărârea Guvernului nr.696 /2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor.
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Hotărârea Guvernului nr. 134/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, precum şi a efectivului-limită al Agenţiei Achiziţii Publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 278/2006 cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice
 • Hotărârea Guvernului nr.667/2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
 • Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri
 • Hotărâre Guvernului nr. 665/2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mica
 • Hotărârea Guvernului nr.668/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere
 • Hotărârea Guvernului nr.1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 669/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări
 • Hotărârea Guvernului nr. 826/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie public
 • Hotărârea Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-  dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- cunoaşte limba de stat;
- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
- informații suplimentare (poate fi descărcat aici)

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:
-  - formularul de participare (poate fi descărcat aici);
-  copia buletinului de identitate;
-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat aici);
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -   20 zile calendaristice din data semnării.

E-mail: aliona.moisei@mf.gov.mdnatalia.aparatu@mf.gov.md

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr. 7,  biroul nr. 114;

Persoane de contact:
Moisei Aliona, șef Secție resurse umane - telefon de contact: 0 22 262755; Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane - telefon de contact: 0 22 262778.


moldovajob.md