Post vacant:

Economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Atribuția de bază a secției:

Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației.

Obiectivele postului:

Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității secției.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență în domeniul analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj;
 • Cunoștințe în:

3.1.Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:
- Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
- Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară, etc.);
- Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, SVAR, VECM, tehnici bayesiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroscedasticității din modele, etc.);
- Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp, etc.)
3.2. Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);

 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator
 • Cunoașterea utilizării aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra);
 • Cunoașterea limbii române la nivel avansat;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

Abilități
8.1 Comunicare verbală și în scris eficientă;
8.2 Întocmire a documentelor oficiale;
8.3 Luare de decizii;
8.4 Învățare și dezvoltare continuă;
8.5 Lucru în echipă
8.6 Gândire critică;
8.7 Rezolvare a problemelor;
8.8 Investigare;
8.9 Creativitate.

Atitudini:
9.1 Integritate;
9.2 Responsabilitate;
9.3 Profesionalism;
9.4 Orientare către rezultate;
9.5 Credibilitate;
9.6 Perseverență.

Principalele atribuții:

 • Colectează, prelucrează, analizează și păstrează informația necesară activității secției din diverse surse;
 • Elaborează analiza evoluției inflației și a activității economice;
 • Elaborează prognoza pe termen scurt a inflației;
 • Elaborează prognoza activității economice;
 • Menține și dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză a inflației și a activității economice;
 • Elaborează acte ce țin de competența secției.

Termen-limită:
2 octombrie 2020.

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografia recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit.


Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau depuneți CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Prioritate se va acorda persoanelor cu studii postuniversitare.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;


moldovajob.md