Post vacant:

Expert principal responsabil de rezoluție bancară

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Cerințe minime obligatorii

Studii și experiență

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridice, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență profesională în domeniul juridic de cel puțin 3 ani ;
 • Cunoașterea cadrului legal privind supravegherea și rezoluția bancară din Republica Moldova;
 • Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
 • Abilități de analiză și sinteză a unui volum semnificativ de date și informații, orientare către performanță, comunicare eficientă, cooperare, gândire conceptuală.
 • Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.
 • Cunoașterea platformelor de licitație electronică.

Principalele atribuții

 • Contribuire la îmbunătățirea cadrului legal aferent rezoluției bancare și lichidării, prin elaborarea/modificarea legilor, regulamentelor și procedurilor interne aferente activității direcției;
 • Participă la evaluarea măsurii în care soluționarea unei bănci este posibilă, precum și eficacității măsurilor propuse de bancă pentru gestionarea sau înlăturarea obstacolelor semnificative, depistate în cadrul evaluării posibilității de soluționare;
 • Înaintează propuneri privind aplicarea instrumentelor de rezoluție și exercitarea competențelor de rezoluție bancară pentru atingerea obiectivelor rezoluției;
 • Urmărește ca evaluările independente să fie efectuate în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor;
 • Participă la implementarea Planului de comunicare al BNM în situații de criză bancară;
 • Monitorizează procesul de lichidare a băncilor la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;
 • Asigură transparența activității direcției, reieșind din responsabilitățile legale de dezvăluire a informației;
 • Elaborează comunicatele pentru presă aferente proceselor de lichidare și rezoluției bancare;
 • Participă la elaborarea și implementarea cadrului normativ privind licitarea electronică a activelor băncilor în proces de lichidare.

Termen-limită
23 septembrie 2020.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 1. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul corespunde criteriilor referitoare la cunoștințele de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal și în scris cunoștințele de limbă engleză.
 2. Test IT: se desfășoară prin susținerea unui test în formă scrisă în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale din acest domeniu.
 3. Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de Comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaților.

Tematica:

 1. Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor;
 2. Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 3. Reglementarea organizării şi funcționării Băncii Naționale a Moldovei;
 4. Reglementarea proceselor de licitare electronică.

Bibliografie

 1. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
 2. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
 3. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
 4. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces – verbal nr. 28 din 08.08.1997.
 7. Actele normative ce reglementează utilizarea sistemului informațional automatizat “MTender”;
 8. Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;


moldovajob.md