În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 1l martie 2009, Agenția Rezerve Materiale anunț concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:

Specialist superior Secția Juridică

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea asistenței juridice, controlul asupra respectării actelor normative în domeniul de activitate a Agenției.

Sarcinile de bază:
1. Acordarea asistenței juridice subdiviziunilor structurale ale Agenției și oferirea soluțiilor pe problem de ordin juridic;
2. Reprezentarea în modul stabilit de legislație a intereselor Agenției în instanțele de judecată și alte instituții;
4. Gestionarea corespondenței parvenite în cadrul secției, sistematizarea, evidența și păstrarea actelor normative, raportarea privind activitatea secției.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență recunoscută și echivalată pe teritoriul RM în domeniul juridic.
Salariul de funcție: minimum 5.260 lei
Experienţă profesională: 6 luni de experiență profesională în domeniu.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul juridic;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: De lucru cu informația, planificare, organizare analiză și sinteză, elaborare a documentelor, coordonare, instruire, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, disciplină, rezistenșă la stres.

Condițiile pentru a candida la o funcție:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sînt stabilite cerințe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Bibliografia generală a concursului :
- Constituţia Republicii Moldova;
- Codul Civil al Republicii Moldova;
- Codul de procedură civilă, nr.225 din 30.05.2003;
- Codul contravențional nr.218 din 24.10.2008;
- Codul de executare a Republicii Moldova nr.443 din 24.12.2004;

Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public ;
- Legea nr. 133 din 1 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
- Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;
- Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică de specialitate.

Acte normative din domeniul de specialitate pentru funcția de:
Specialist superior al Secției juridice:
- Legea nr. 104/2020 privind rezervele de stat şi de mobilizare;
- Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilității;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1714 din 27.12.2002 cu privire la serviciul juridic al autorităților administrației publice;
- Hotărîrea Guvernului nr. 946 din 03.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Rezerve Materiale.

Candidații depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:
- formularul de participare, indicat în anexă;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
- certificatul medical;
- copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
- cazier judiciar,( poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător.

Termenul limită de depunere a documentelor este 10 octombrie 2021inclusiv, ora 17.00
Locul depunerii documentelor: mun. Chişinău, str. Columna 118/1, bir.38.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare: Dna Madan Victoria, specialist principal Serviciul resurse umane e- mail: victoria.madan@rezerve.gov.md 

12. Cheltuielile.
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Agenţia Rezerve Materiale, iar cele ce ţin de participarea la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.


moldovajob.md