Anunț cu privire la ocuparea funcțiilor vacante în cadrul
Biroului Național de Statistică

Consultant / Secția instruire în statistica oficială

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la realizarea Planului de instruire al instituției și al procesului de instruire.

Sarcinile de bază:
1.Sistematizarea solicitărilor conducerii autorităţii publice şi şefilor de subdiviziuni privind activităţile de dezvoltare profesională la nivel de autoritate, de subdiviziune şi la nivel individual.
2.Asigurarea realizării Planului anual de instruire aprobat.
3.Monitorizarea şi evaluarea implementării activităţilor de dezvoltare profesională.
4.Participarea la organizarea procedurilor de achiziţionare a serviciilor de instruire.

Tip de angajare
Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic, drept, tehnic, administrație publică sau alte domenii conexe.
 • Experienţă profesională – minimum un an în domeniile relevante funcției.
 • Cunoștințe:-cunoașterea legislației naționale în domeniu;-cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B1);-abilități de utilizare a calculatorului- Word, Excel, Power Point, Internet.
 • Abilități și aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, decizie, inițiativă, creativitate, inteligență, responsabilitate, loialitate, comportament etic și integritate profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Alte documente necesare:
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă/adeverințe semnate și adeverite prin ştampilă, care confirmă vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor
Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.
Salariul pe funcție
5970

Bibliografia concursului
Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 82/2017 cu privire la integritate;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţiile publice;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu anexe;
 • Acte normative de specialitate:
 • Legea nr. 93/2017cu privire la statistica oficială;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 935/2018 privind la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică;

Formularul de participare poate fi descarcat AICI


moldovajob.md