Angajăm:

Разработчик и внедренец цифрового инфлуенсера / Developer and implementer of a digital influencer / Dezvoltator și implementator al unui influencer digital

Разработчик и внедренец цифрового инфлуенсера для продвижения аквапарка в социальных сетях

Мы – популярный аквапарк, ведущий свою деятельность на рынке развлечений. В связи с активным развитием и продвижением нашего бренда, ищем талантливого и энергичного специалиста, который сможет разработать и внедрить цифрового инфлуенсера для продвижения аквапарка в социальных сетях.

Обязанности:

 • Разработать концепцию и образ цифрового инфлуенсера, который будет соответствовать духу и философии нашего аквапарка.
 • Создать модель цифрового инфлуенсера, оптимизированную для различных социальных платформ (Instagram, TikTok, YouTube, etc.).
 • Разработать стратегию продвижения и контент-план для инфлуенсера.
 • Внедрить инфлуенсера в социальные сети и контролировать его активность.
 • Анализировать и оптимизировать эффективность кампаний с использованием цифрового инфлуенсера.
 • Взаимодействовать с командой маркетинга для координации маркетинговых активностей и достижения целей.

Требования:

 • Опыт работы в сфере digital marketing, SMM, контент-маркетинга или в смежных областях не менее 2-х лет.
 • Опыт создания и продвижения виртуальных персонажей будет преимуществом.
 • Знание основных социальных платформ, их аудитории и требований к контенту.
 • Умение анализировать данные и оптимизировать маркетинговые кампании.
 • Творческий подход и умение работать в команде.
 • Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate.

Условия:

 • Конкурентоспособная заработная плата с возможностью премий и бонусов.
 • Гибкий график работы и возможность удаленной работы.
 • Профессиональное развитие и обучение.
 • Комфортный офис и дружный коллектив.

Если вы готовы принять вызов и стать частью нашей команды!

Developer and implementer of a digital influencer to promote the Aquacity park in social networks

We are a popular aquacity park operating in the entertainment market. Due to the active development and promotion of our brand, we are looking for a talented and energetic specialist who can develop and implement a digital influencer to promote the water park in social networks.

Responsibilities:

 • Develop the concept and image of a digital influencer that will match the spirit and philosophy of our water park.
 • Create a digital influencer model optimized for various social platforms (Instagram, TikTok, YouTube, etc.).
 • Develop a promotion strategy and content plan for the influencer.
 • Introduce the influencer to social networks and control his activity.
 • Analyze and optimize the effectiveness of campaigns using a digital influencer.
 • Interact with the marketing team to coordinate marketing activities and achieve goals.

Requirements:

 • Experience in digital marketing, SMM, content marketing or related fields for at least 2 years.
 • Experience in creating and promoting virtual characters will be an advantage.
 • Knowledge of the main social platforms, their audience and content requirements.
 • Ability to analyze data and optimize marketing campaigns.
 • Creative approach and ability to work in a team.
 • Knowledge of English at a level not lower than Intermediate.

Conditions:

 • Competitive salary with the possibility of bonuses and bonuses.
 • Flexible work schedule and the possibility of remote work.
 • Professional development and training.
 • Comfortable office and friendly staff.

If you are ready to accept the challenge and become part of our team apply to our job!

Dezvoltator și implementator al unui influencer digital pentru promovarea parcului acvatic în rețelele sociale

Suntem un parc acvatic popular, activ în industria divertismentului. În legătură cu dezvoltarea activă și promovarea brandului nostru, căutăm un specialist talentat și energic care să poată dezvolta și implementa un influencer digital pentru a promova parcul acvatic în rețelele sociale.

Responsabilități:

 • Elaborarea conceptului și imaginii influencerului digital, care să corespundă spiritului și filosofiei parcului nostru acvatic.
 • Crearea modelului influencerului digital, optimizat pentru diferite platforme sociale (Instagram, TikTok, YouTube, etc.).
 • Elaborarea unei strategii de promovare și plan de conținut pentru influencer.
 • Implementarea influencerului în rețelele sociale și monitorizarea activității sale.
 • Analizarea și optimizarea eficienței campaniilor utilizând influencerul digital.
 • Colaborarea cu echipa de marketing pentru coordonarea activităților de marketing și atingerea obiectivelor.

Cerințe:

 • Experiența în crearea și promovarea personajelor virtuale constituie un avantaj.
 • Cunoașterea platformelor sociale principale, a publicului lor și a cerințelor privind conținutul.
 • Abilitatea de a analiza datele și de a optimiza campaniile de marketing.
 • Abordare creativă și abilitatea de a lucra în echipă.
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar sau mai avansat.

Condiții:

 • Salariu competitiv cu posibilitatea de prime și bonusuri.
 • Program de lucru flexibil și posibilitatea de a lucra de la distanță.
 • Dezvoltare profesională și formare.
 • Birou confortabil și echipă prietenoasă.

Dacă sunteți gata să acceptați provocarea și să faceți parte din echipa noastră, așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem!


moldovajob.md